THE WARNING

THE ILLUMINATION OF CONSCIENCE predicted by Our Lady in Garabandal in 1961 will take place soon to save the world.

THE WARNING

New prophecies received by European Visionary reveal global events in the lead up to the Second Coming.

WHY IS THE WARNING TAKING PLACE?

 • To prove to all that God exists.
 • To bring everyone back to Jesus and the way of the truth.
 • To dilute the impact of sin and evil in the world through conversion.
 • To help save us before the final day of judgement by giving us a chance to ask for forgiveness for the sins we have committed.
 • To convert non-believers who would have no chance of redemption without this great act of mercy.
 • To strengthen the faith of believers.

WHAT WILL HAPPEN DURING THE WARNING

 • Every one over the age of 7 will experience a private mystical encounter with Jesus Christ which will last anything up to 15 minutes
 • It is a gift from God the Father to convert people back to the truth. It is how the Final Day of Judgement will unfold only this time you will not be condemned. Instead you will be given a chance to ask for forgiveness.
 • Two comets will collide in the sky.
 • People will believe it to be catastrophic worse than an earthquake But it is not – it is a sign that Jesus has come.
 • The sky will turn red it will look like a fire & then you will see a large cross in the sky to prepare you first.
 • Atheists will say it was a global illusion. Scientists will look for a logical explanation but there won’t be one.
 • It will be spectacular and will not hurt us because it comes as an act of Love and Mercy from Jesus.
 • Our sins will be shown to us and this will make us feel tremendous sorrow and shame when they are revealed to us. Others will be so sickened and shocked by the way in which their sins will be revealed that they will drop dead before they have a chance to ask for forgiveness.
 • Everyone will see the state of their soul before God – the good they have done in their lives, the grief they have inflicted on others and all that which they failed to do.
 • Many people will fall down and cry tears of relief. Tears of joy and happiness. Tears of wonder and love.
 • For, at last, it will be possible to live a new life thereafter when we know the full truth.
 • Jesus is now asking everyone to pray for those souls who will die of shock who may be in mortal sin. Everyone needs to prepare now. Jesus asks that all ask for the forgiveness of their sins in advance of The Warning.
For more information log on to:

http://fatherofloveandmercy.wordpress.com

Strona główna

OSTRZEŻENIE OD BOGA

ILUMINACJA SUMIENIA przepowiedziana przez Matkę Bożą w Garabandal w roku 1961 będzie miała miejsce wkrótce, aby ocalić świat.

OSTRZEŻENIE

Nowe proroctwa otrzymywane przez Europejską Mistyczkę wyjawiają globalne wydarzenia, które poprzedzą ponowne przyjścia Jezusa na Ziemię.

DLACZEGO BÓG ZSYŁA OSTRZEŻENIE?

 • Aby udowodnić wszystkim, że Bóg istnieje.
 • Aby przyprowadzić każdego z powrotem do Jezusa i na drogę prawdy.
 • Aby osłabić wpływ grzechu i zła w świecie przez nawrócenie.
 • Aby pomóc ocalić nas zanim nastąpi nieodwołalny Dzień Sądu dając nam szansę prosić o przebaczenie za popełnione grzechy.
 • Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby możliwości zbawienia się bez tego wielkiego aktu łaski, jakim jest Ostrzeżenie.
 • Aby umocnić w wierze ludzi wierzących.

CO SIĘ STANIE W TRAKCIE OSTRZEŻENIE?

 • Każdy człowiek w wieku powyżej 7 lat doświadczy osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem, które będzie trwało do około 15 minut.
 • Jest to dar od Boga, który ma przywieść ludzi z powrotem do prawdy. Będzie to podobnie jak w dniu Sądu Ostatecznego, tyle że teraz nikt nie zostanie potępiony. Każdy otrzyma szansę, aby poprosić o przebaczenie.
 • Dwie komety zderzą się na niebie.
 • Ludzie będą przekonani, że jest to katastrofa większa od trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie – będzie to znak, że Jezus nadszedł.
 • Niebo stanie się czerwone i będzie wyglądało jak w ogniu, następnie ujrzycie na niebie wielki krzyż, aby was najpierw przygotować [do tego co nastąpi dalej].
 • Ateiści powiedzą, że była to zbiorowa iluzja. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale nie będzie takiego.
 • Będzie to spektakularne i nie zrani nas, ponieważ będzie to dane jako akt Miłości i Miłosierdzia od Jezusa
 • Każdy zobaczy swoje grzechy, a to sprawi, że będzie nam niezmiernie przykro i poczujemy wielki wstyd, kiedy zostaną one nam wyjawione. Niektórzy będą tak obrzydzeni i zszokowani swoim grzesznym postępowaniem, że padną martwi zanim będzie im dane poprosić o przebaczenie.
 • Każdy człowiek zobaczy stan swojej duszy przed Bogiem – dobro jakie uczynił w swoim życiu, cierpienia jakie wyrządził innym oraz wszystkie swoje zaniedbania.
 • Wielu ludzi upadnie na ziemię i zapłacze łzami ukojenia, radości i szczęścia, łzami zachwytu i miłości.
 • Gdyż nareszcie będzie można prowadzić nowe życie, kiedy znamy już pełną prawdę.
 • Jezus prosi teraz każdego, aby modlić się za te dusze, które umrą w następstwie szoku i w czasie śmierci będą w stanie grzechu śmiertelnego. Każdy potrzebuje się teraz przygotować. Jezus prosi każdego, aby błagał o przebaczenie swoich grzechów zanim nastąpi ostrzeżenie.

Więcej informacji na stronach:

http://jezusdoludzkosci.pl  http://www.paruzja.info
http://www.ostrzezenie.net  http://www.armiajezusachrystusa.pl